Balesetbiztosítás (ÉRVÉNYES 2023. december 1-től):

Minden érvényes tagsággal rendelkező szakszervezeti tag részére

Életbiztosítások

Kockázati életbiztosítás 400 000 Ft

Balesetbiztosítások

Baleseti halál esetére szóló biztosítás 1 500 000 Ft

Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló biztosítás (1-100%) 1 500 000 Ft

Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítás 50 000 Ft

Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló napi térítést nyújtó biztosítás, a(z) 3. naptól 6 000 Ft

Balesetből eredő keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, a(z) 3. naptól 2 000 Ft

Balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás kis műtétre 30 000 Ft

Balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás közepes műtétre 60 000 Ft

Balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás nagy műtétre 120 000 Ft

Balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás kiemelt műtétre 240 000 Ft

Betegségbiztosítások (Táppénz, saját jogú bármilyen betegség miatt!  Gyermekkel történő táppénzre nem jár. )

Keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, a(z) 3. naptól 2 000 Ft naponta!

Az igénybevételhez a táppénzes papírok másolatára (fénykép, scannelt), az igénybejelentő dokumentum kitöltésére és aláírására van szükség. Másolatban (fényképben is jó) szükség van a személyi igazolvány mindkét oldalának másolatára, illetve a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalára. Fontos, hogy a táppénzes papír másolatán kívül, a házi orvostól kell kérni saját célra egy igazolást, mely tartalmazza, hogy milyen betegség miatt volt a táppénz. Ezen papírok mindegyike szükséges, különben a kifizetés elutasításra kerül! Az igénybejelentő letölthető a honlapunkról mely szerkeszthető is egyben, így akár számítógépen is ki lehet tölteni, majd nyomtatás és aláírás után juttasd el a Képviselőnknek aki továbbítja felénk.

Igénybejelentő dokumentum és annak kitöltése: https://kapszak.hu/dokumentumok/

* Az értelemszerűen kapcsolódó csatolt Speciális Feltételek szerint.

Kiegészítések a biztosítási szolgáltatásokhoz

24 órás fedezet: A biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó szabályok a nap 24 órájában, a világ bármely országában bekövetkezett biztosítási eseményekre érvényesek.

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK

Kockázati életbiztosítás: A biztosított bármely okból (betegség, baleset) bekövetkező halála esetén a Biztosító a halál időpontjában aktuális biztosítási összeget fizeti ki.

BALESETBIZTOSÍTÁSOK

Baleseti halál esetére szóló biztosítás: Jelen biztosítási feltétel szerint baleset a szerződés hatálya alatt a biztosított akaratától függetlenül bekövetkező, hirtelen fellépő, olyan külső behatás, amelynek következtében a biztosított a balesetet követő egy éven belül meghal. E biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás, foglalkozási betegség (ártalom), fagyás és a napszúrás nem minősül balesetnek. Amennyiben a halál balesetből következik be, úgy a Kockázati életbiztosítás és a Baleseti halál biztosítások biztosítási összegei együttesen kerülnek kifizetésre.

Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás esetére szóló biztosítás (1-100%): Jelen biztosítási feltétel szerint baleset a szerződés hatálya alatt a biztosított akaratától függetlenül, hirtelen fellépő, olyan külső behatás, amelynek következtében a biztosított a balesetet követő két éven belül maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodást (megrokkanást) szenved. E biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás, foglalkozási betegség (ártalom), fagyás és a napszúrás nem minősül balesetnek. Az 1%-ot meghaladó rokkantság esetén a biztosítottat vagy a kedvezményezettet a megjelölt biztosítási összegnek a megrokkanás mértékével arányos része illeti meg. A biztosított halála esetén a rokkantsági összeg abban az esetben jár, ha a maradandó vagy részleges egészségkárosodás bejelentésre és a biztosító orvosa részéről megállapításra még a halál előtt sor került.

Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló biztosítás: Jelen biztosítási feltétel szerint baleset a biztosított akaratától függetlenül, hirtelen fellépő, olyan külső behatás, amelynek következtében a biztosított csonttörést, illetve csontrepedést szenved. E biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás, foglalkozási betegség (ártalom), fagyás és a napszúrás nem minősül balesetnek. Ugyanazon balesetből kifolyólag a biztosítási összeg csak egyszeresen kerül kifizetésre, függetlenül attól, hogy az adott baleset egy vagy több testrészen okozott sérülést. A biztosított halála esetén a csonttörés, csontrepedésre járó biztosítási összeg abban az esetben jár, ha a sérülés bejelentésre és a biztosító orvosa részéről annak megállapítására még a halál előtt sor került.

Balesetből eredő keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás a(z) 3. naptól: A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító a keresőképtelenség – jelen és a Mellékletben meghatározott feltételek szerinti – minden napjára kifizeti a baleset időpontjában aktuális Mellékletben és Adatközlőben meghatározott, az adott biztosítottra vonatkozó biztosítási összeget. Jelen biztosítás szempontjából keresőképtelen az, aki balesete miatt munkáját – orvosi szempontból indokoltan – nem tudja ellátni, és aki a vonatkozó jogszabályok alapján a betegszabadság, illetve a táppénz igénybevételére jogosult. A keresőképtelenség tartamát és okát az arra érvényes jogszabályok szerint feljogosított orvos, illetve kórház igazolhatja. Jelen biztosítási feltétel szerint baleset a biztosított akaratától függetlenül, hirtelen fellépő, olyan külső behatás, amelynek következtében a biztosított a balesettől számított három hónapon, de még a biztosítás tartamán belül keresőképtelenné válik, orvosi kezelésre vagy fekvőbeteg – gyógyintézeti (kórházi) ápolásra szorul. E biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás, foglalkozási betegség (ártalom), fagyás és a napszúrás nem minősül balesetnek. A Biztosító egy naptári évben egy biztosított vonatkozásában legfeljebb összesen 90 keresőképtelenségi napra nyújt térítést, és csak addig az időpontig, amíg a biztosítási szerződés érvényben van. Jelen biztosítás olyan esetben nyújt támogatást, amikor a biztosított baleseti sérülése miatt munkáját ténylegesen nem tudja ellátni, s ennek megfelelően legalább 3. napot elérő igazolt betegállományban van, vagy kórházi ápolásban részesül.

Balesetből eredő kórházi ápolás esetére szóló napi térítést nyújtó biztosítás a(z) 3. naptól: Jelen biztosítási feltétel szerint baleset a szerződés hatálya alatt a biztosított akaratától függetlenül, hirtelen fellépő, olyan külső behatás, amelynek következtében két éven belül a biztosított fekvőbeteg – gyógyintézeti (kórházi) ápolásra szorul. E biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás, foglalkozási betegség (ártalom), fagyás és a napszúrás nem minősül balesetnek. Amennyiben a Biztosított kórházi ápolása a kórház intenzív ellátást biztosító részlegén történik, úgy az intenzív ellátás napjaira a Biztosító az adott biztosítottra vonatkozó biztosítási összeg 150%-át téríti A Biztosító egy naptári évben egy biztosított vonatkozásában legfeljebb összesen 180 nap kórházi ápolási napra nyújt térítést, és csak addig az időpontig, amíg a biztosítási szerződés érvényben van. Amennyiben a biztosított balesetből bekövetkezően legalább 3. napot elérő igazolt, folyamatos kórházi ápolásra szorul, úgy a Biztosító a biztosítási összeget minden ápolási napra, visszamenőlegesen is kifizeti.

Balesetből eredő műtétekre szóló biztosítás: Jelen biztosítás szempontjából műtéten olyan terápiás célú eljárást ill. sebészeti beavatkozást kell érteni, amelyet kórházban, az érvényes orvos-szakmai szabályok betartásával végeznek, és amely szerepel a szabályzat Műtéti táblázatában felsorolt műtéti eljárások, illetve sebészeti beavatkozások között, és amely beavatkozás nem kerül ugyanott kizárásra. Jelen biztosítási feltételek alkalmazása szempontjából baleset a biztosított akaratától függetlenül bekövetkező, hirtelen fellépő olyan külső behatás, amelynek következtében a biztosítotton három hónapon belül orvosilag indokolt műtétet végeznek. E biztosítás szempontjából a megemelés, rándulás nem minősül balesetnek. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító az adott biztosítottra vonatkozóan műtéti térítést fizet. A műtéti térítés összege a biztosítotton végrehajtott műtéti eljárás kategóriájához tartozó – a műtét időpontjában aktuális Mellékletben és Adatközlőben meghatározott, az adott biztosítottra vonatkozó – biztosítási összeg.

BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSOK

Keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás a(z) 3. naptól: A biztosítottnak a Biztosító által meghatározott, a biztosítottra vonatkozó és jelen kockázatra is kiterjedő kockázatviselésének hatálya alatt megkezdődő, folyamatos keresőképtelensége minden napjára kifizeti az adott biztosítottra vonatkozó biztosítási összeget, visszamenőleg is. Keresőképtelen az, aki saját betegsége vagy balesete miatt munkáját – orvosi szempontból indokoltan – nem tudja ellátni, és aki a vonatkozó jogszabályok alapján a betegszabadság, illetve a táppénz igénybevételére jogosult. A keresőképtelenség tartamát és okát csak az arra érvényes jogszabályok szerint feljogosított orvos, illetve kórház igazolhatja. A Biztosító egy naptári évben egy biztosított vonatkozásában legfeljebb összesen 90 keresőképtelenségi napra nyújt térítést, és csak addig az időpontig, amíg a biztosítási szerződés érvényben van. Jelen biztosítás olyan esetben nyújt támogatást, amikor a biztosított baleseti sérülése miatt munkáját ténylegesen nem tudja ellátni, s ennek megfelelően legalább 3.napot elérő igazolt betegállományban van, vagy kórházi ápolásban részesül. A Biztosító várakozási időt nem ír elő, és a betegszabadság (egy naptári évben az első 15 nap) idejére is fedezetet nyújt.

ELŐZMÉNYBETEGSÉGEK A biztosító a kockázati életbiztosításkivételével nem nyújt térítést azokkal a betegségekkel, megbetegedésekkel, balesetekkel kapcsolatban, amelyek a kockázatviselés kezdetét megelőzően már fennálltak vagy bekövetkeztek.

KEDVEZMÉNYEZETTEK Jelen biztosítási szerződésben a biztosított életében járó valamennyi biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje maga a biztosított. A biztosított halála esetén járó szolgáltatási összeg(ek) a biztosított örökösét/örököseit illeti(k) meg. Amennyiben a biztosított és a szerződő együttesen a kedvezményezettek személyéről másképp kívánnak rendelkezni, úgy az a Biztosítotti Nyilatkozat Kedvezményezettek rovatának a kitöltésével történhet meg.