A mai nappal életbe lépő Vezérigazgatói Utasítás a rendkívüli járványügyi vészhelyzet miatt! Kérünk minden Munkavállalót az Utasítás elolvasására és betartására! A felmerülő kérdésekre természetesen válaszolunk !

KAPSZ Elnökség

07/VU/2020.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

07/VU/2020.

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS


Tárgy: Rendkívüli járványügyi veszélyhelyzetre vonatkozó vezérigazgatói utasítás


I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen utasítás (a továbbiakban: Utasítás) célja a a COVID 19 (a továbbikban: Koronavírus) miatt fellépő rendkívüli járványügyi veszélyhelyzet miatt alkalmazandó társasági működési eljárásrend szabályozása, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő feladatok hatékony végrehajtása. Az Utasítás személyi és tárgyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi munkavállalójára.

II. A RENDKÍVÜLI JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZETRE VONATKOZÓ VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉSEK


Tekintettel a rendkívüli járványügyi veszélyhelyzetre a Társaság vezérigazgatója az alábbi utasításokat rendeli el:

A járványügyi veszélyhelyzet alatt, további rendelkezésig, a BKV folyamatos ügymenetét fent kell tartani, de a munkaszervezésben előtérbe kell helyezni a járvány-megelőzési szempontokat, és törekedni kell arra, hogy amelyik munkakörben ez megoldható, ott a munkavállalók távmunkában, ügyeleti rendszerben/rotációban történő munkaszervezéssel tudják ellátni az adott feladatkört. Lehetőség szerint a dokumentumok, iratok, levelek továbbítását elektronikus útra kell terelni.

1. Kötelezően felfüggesztem a BKV Zrt. működésével összefüggő külföldi céges utakat, valamint az összes hazai rendezvényen, konferencián és továbbképzésen történő munkavállalói megjelenést, ez alól kivételt képeznek a BKV Zrt. által megrendezésre kerülő kötelező oktatások és továbbképzések, illetve a vezérigazgató által engedélyezett külföldi utazások, konferenciák vagy oktatások.

2. A Társaságon belüli megbeszélések, konzultációk, rendezvények megtartását lehetőség szerint írásban vagy elektronikus úton kell megtartani.

3. Elrendelem a „megszokott üdvözlési formák” (kézfogás, ölelés) mellőzését.


4. Kötelezem a munkavállalókat a kihelyezett tájékoztatók és társasági prevenciós intézkedések folyamatos figyelemmel kísérésére és betartására.

5. Kötelezem a munkavállalókat a munkáltató által javasolt higiéniés intézkedések betartására (kézmosás, fertőtlenítés).

6. Amennyiben a Nemzeti Operatív Törzs vagy Magyarország Kormánya elrendeli a közoktatási intézmények bezárását (bölcsöde, óvoda, általános iskola, középiskola), úgy a kivételes helyzetre és a gyermek elhelyezésére vonatkozóan a jelenlegi jogszabályok alapján a munkavállalók azonnali hatállyal kérhetik a munkáltatói jogkör gyakorlójuktól, hogy szabadságon, a munkakör jellegéből fakadóan távmunkán, vagy igazolt nem fizetetett távolléten tartózkodhassanak a munkáltatóval történő megállapodás alapján. Abban az esetben, ha beteg gyermeket ápolnak otthon, a hatályos jogszabályok alapján szükséges továbbra is eljárni.

7. Azon munkavállalók számára, akik munkakörük jellegéből fakadóan, valamint a megfelelő technikai és műszaki feltételek megléte esetén távmunkavégzés keretében el tudják látni munkájukat, a munkáltatói jogkörgyakorló engedélyét követően távmunkavégzést rendelek el.

A távmunkavégzésre vonatkozó munkajogi és IT szabályokat a jelen Utasítás melléklete tartalmazza.

8. A munkáltatói jogkörgyakorlóknak törekednie kell arra, hogy a közösségi közlekedési szolgáltatás ellátása és a napi társasági folyamatok (pl. felvétel, leszerelés, stb.) a lehetőségekhez képest gördülékenyen működjenek, ennek megfelelően a személyes irodai jelenlétet igénylő feladatok rotációs rendszerben kerüljenek ellátásra napi szinten.

A rotáció alatt azt értjük, hogy azon munkanapokon, amikor a munkavállaló személyes jelenlétet nem igénylő munkát végez, azt végezze távmunka keretében otthonról, és csökkentsük a lehető legkevesebbre a munkahelyen töltött munkavégzéses napok számát. Az adott terület működése legyen biztosított, de ha több munkavállaló látja el ugyanazt a személyes jelenlétet igénylő feladatot, úgy a személyes munkavégzést lehetőség szerint különböző napokon végezzék bent a Társaságnál. Lehetőség van arra, hogy a munkavállaló példának okáért heti 2 nap személyes jelenlét mellett a másik 3 nap otthonról végezzen munkát, ha ez technikailag és munkaszervezésileg megoldható.

9. Azon munkavállalók, aki a munkakörük jellegéből fakadóan nem tudnak távmunkában munkát végezni, kérem, hogy szíveskedjenek betartani a hatósági előírásokat, kerüljék a tömeget, az irodákban óránként szellőztessenek, és tartsák be a fokozott higiéniás előírásokat.

10. A jelenlegi jogszabályok szerint amennyiben a munkavállaló megfertőződik a Koronavírussal és ezáltal a hatóság közegészségügyi okból hatósági elkülönítést, megfigyelést vagy zárlatot rendel el (a továbbiakban együttesen: Karantén), úgy a munkavállaló az általános szabályok szerint keresőképtelennek minősül és társadalombiztosítási ellátásra lesz jogosult.

Amennyiben a munkaválllaló nem fertőzödik meg a koronavírussal, de fennáll a fertőzés gyanúja és a hatóság közegészségügyi okból határozattal elrendeli az otthoni, ún. hatósági házi karantént, akkor a mukavállaló keresőképtelennek fog minősülni, és társadalombiztosítási ellátásra lesz jogosult.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. törvény végrehajtásról szóló rendelet) egyértelműen kimondja, hogy a közegészségügyi okból történő hatósági elkülönítést a hivatalos szerv által elrendelt határozattal kell bizonyítani. Járványügyi intézkedéseket a következő hatósági szervek hozhatnak:

– országosan: országos tisztifőorvos
– helyi intézkedéseket: megyei, fővárosi kormányhivatalok és járási hivatalok
– egyéni rendelkezéseket: kezelő orvos

11. A jelenlegi jogszabályok szerint amennyiben a munkavállaló Olaszországból, a Kínai Népköztársaságból, a Koreai Köztársaságból vagy az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkezik Magyarországra, és a belépést követő egészségügyi vizsgálat során nem állapítanak meg nála Koronavírus fertőzés gyanút, úgy a 41/2020. Korm. rendelet 3. §) c)pontja értelmében köteles 14 napig lakóhelyén vagy tartózkodási helyén járványügyi megfigyelésnek alávetni magát (ún. hatósági házi karantén).

Amennyiben a belépést követő egészségügyi vizsgálat során Koronavírus fertőzés gyanúja fenn áll, a munkavállaló a hatóság által kijelölt karanténba kerül elhelyezésre.

Mindkét esetben a közegészségügyi okból történő hatósági elkülönítés esetén a zárlatot a hivatalos szerv által elrendelt határozattal kell bizonyítani, amely határozat alapján a munkavállaló keresőképtelennek minősül, és társadalombiztosítási ellátásra lesz jogosult.

12. Az Mt. alapján a munkavállalót együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli, és a járványügyi vészhelyzetre tekintettel elrendelem, hogy amennyiben a munkavállaló vagy vele egy háztartásban élő személy a járványügyi veszélyhelyzet ellenére saját döntéséből magáncélú külföldi úton vesz részt, továbbá ha bármelyikük igazolható módón fertőzött személlyel érintkezhetett, illetve ha a vele egy háztartásban élő személy igazolható módon karanténba vagy hatósági házi karanténba kerül, úgy a munkavállaló azonnal keresse meg az előírt eljárásrend szerint a háziorvosát a járványügyi elkülönítés vagy hatósági házi karantént végett.

Amennyiben egyiket sem rendelik el a vonatkozásában, úgy a munkavállaló két hét időtartamig soronkívüli szabadságot kérhet, vagy ha a munka jellégéből adódóan távmunkavégzésre lehetőség van, úgy ezt kell biztosítani a számára. Amennyiben sem távmunka, sem szabadság nem kerül megállapításra, úgy a munkáltatói jogkörgyakorló dönt az igazolt, nem fizetett távollétről vagy a foglalkoztatásról.

13. A munkáltatói jogkörgyakorló a Társaság közösségi közlekedési szolgáltatási feladatainak ellátására tekintettel elrendelheti a szabadság kiadását is a Munka Törvénykönyve és mindenkor hatályos kollektív szerződés alapján.
14. A munkavállaló köteles azonnal tájékoztatni a munkáltatói jogkörgyakorlót, amennyiben őt, vagy vele egy háztartásban élő személyt hivatalos hatósági szerv közegészségügyi okból hatósági elkülönítés, megfigyelés vagy zárlat alá helyezi.

15. A BKV Zrt. Irodaházába és telephelyeire külsős –nem BKV-s, illetve nem BKV-s szerződéses partner konkért feladatellátás miatt- személy kizárólag csak az adott szervezeti egység vezetőjének külön engedélyével jogosult belépésre.

16. A Bérszámfejtési Ügyfélszolgálat személyes ügyintézését heti 1 napra korlátozom (minden hét szerdai napja), a többi napokon az ügyintézés kizárólag e-mailben vagy telefonon lehetséges.

17. A rendkívüli járványügyi szükséghelyzet időszaka alatt a következő pénzügyi korlátozásokat rendelem el:

A BKV Zrt. Főpénztára hetente egy alkalommal, szerdai napon 10:00-14:00 óráig tart nyitva. A halaszthatatlan készpénzes beszerzésekre az üzleti bankkártyával történő fizetési mód áll rendelkezésre. A főpénztári folyamatokkal, elszámolásokkal kapcsolatban minden kommunikáció e-mailben vagy telefonon történik.

A szükséghelyzet időszakában nincs készpénzes valutaellátás, annak biztosítása csak átutalással történhet.

A banki átutalások indítása hetente egy alkalommal csütörtöki napon történik meg értéknaposan a következő 5 munkanapra előre, ami érint minden típusú utalási tételt, a szállítói számlák és a levélben kezdeményezett átutalások indítását is. Előzőek alól kivételt képez a rendszeres havi munkabér, valamint adó- és járulékkötelezettségek átutalása. Az átutalások csütörtöki teljesítése akkor lehetséges, ha ahhoz legkésőbb a szerdai napon a szükséges jóváhagyások (számlaigazolás) rendelkezésre állnak, illetve az utalás kezdeményezését a Pénzügyi Főosztály részére eljuttatják.

A Pénz és Értékkezelési Szabályzat, illetve a 08/VU/2019. számú utasítás alapján a jegyértékesítő csomópontokon, a Siklónál és a pénzkezelő helyeken végzett helyszíni pénzügyi ellenőrzést felfüggesztem.

18. A Társaság valamennyi mosdójában (telephelyeken, irodaházakban, végállomásokon) a hagyományos kéztisztító helyett fertőtlenítő hatású kéztisztítókkal kell feltölteni az adagolókat, továbbá valamennyi telephelyre folyamatban van érintés-, és vízmentes kézfertőtlenítő automata kihelyezése. A járművezetőink védelmére állandó piackutatás mellett, a beszállítói készletek függvényében vízmentes kézfertőtlenítők kerülnek beszerzésre és kiosztásra.

19. Ezúton is tájékoztatom valamennyi érintett munkavállalót, hogy a BKK Zrt. a járműveken történő jegyértékesítést és az első ajtós felszállási rendet ideiglenesen felfüggesztette.

20. Tekintettel a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre, illetve a naponta megjelenő aktualitásokra, a jelenlegi vezérigazgatói utasítás ezeknek megfelelően a kiadás követően azonnal módosulhat.

III. RENDELKEZŐ RÉSZ

A jelen Utasításban meghatározott szakterületi feladatok végrehajtásáért a munkáltatói jogkört gyakorló vezetők a felelősök.

Jelen Utasítás a Társaság intranet oldalán történő közzététel napján lép hatályba.

Jelen Utasítás a Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság Munkaügyi és Szociális Osztály gondozásában jelenik meg.

Az Utasítással kapcsolatban felvilágosítást ad a munkaügyi és szociális osztályvezető a 11692-es telefonszámon.


Budapest, 2020. március hónap „13.” napja

​Bolla Tibor s.k.
vezérigazgató
Jelen Utasítás hatályba lépésének dátuma:​1. oldal​
2020. március hónap „13.” napja